Chocolate mousse, lukewarm chocolate cake, white chocolate sorbet

Matthias Pohlmann